Thầy giáo của nhiều thế hệ kỹ sư, nhà doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Là nhà sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA, ông Trần Nhật Thành hiện giữ chức vụ Chủ tịch. Trong quá trình xây dựng và phát triển DELTA, ông Thành luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước Delta ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.

Thầy giáo của nhiều thế hệ kỹ sư, nhà doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Là nhà sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA, ông Trần Nhật Thành hiện giữ chức vụ Chủ tịch. Trong quá trình xây dựng và phát triển DELTA, ông Thành luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước Delta ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.

Thầy giáo của nhiều thế hệ kỹ sư, nhà doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Là nhà sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA, ông Trần Nhật Thành hiện giữ chức vụ Chủ tịch. Trong quá trình xây dựng và phát triển DELTA, ông Thành luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước Delta ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.

Thầy giáo của nhiều thế hệ kỹ sư, nhà doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Là nhà sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA, ông Trần Nhật Thành hiện giữ chức vụ Chủ tịch. Trong quá trình xây dựng và phát triển DELTA, ông Thành luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước Delta ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.

Thầy giáo của nhiều thế hệ kỹ sư, nhà doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng từ Đại học Kharcop, Liên bang Xô Viết, ông Trần Nhật Thành về nước làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từng đảm trách chức vụ Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng.

Là nhà sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA, ông Trần Nhật Thành hiện giữ chức vụ Chủ tịch. Trong quá trình xây dựng và phát triển DELTA, ông Thành luôn là cánh chim đầu đàn dẫn bước Delta ngày một hoàn thiện và vững mạnh hơn.